Zoya Akhtar,prince Shah,anil Lakhwani,luis Casacuberta,rahil Badhwar,zoya Parvin Movies